Category:

wychowawca półkolonii wymagania

Kto może zostać wychowawcą obozu, kolonii czy półkolonii?

Do takich osób zaliczają się: nauczyciele (czynni zawodowo) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*, słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia*, osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika, przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, trenerzy i instruktorzy sportowi. Osoby wymienione w pkt. 4-7 muszą  mieć ukończone 18

Continue reading ➝