REGULAMIN półkolonii Mały Geniusz dla firm

 

*W wakacje 2021 obowiązuje także regulamin higieny bazujący na wytycznych GIS, MZ i MEN. Można zapoznać się z nim tutaj.*

Regulamin Zajęć Małego Geniusza

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w półkoloniach prowadzonych przez Fenomeno spółkę z o.o., z siedzibą na ul. Świeradowskej 47, 02-662 w Warszawie, posiadająca NIP : 521 36 90 132, REGON: 360865540. Fenomeno spółka z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550399.

I Definicje

 1. Organizator – Organizatorem zajęć jest Fenomeno spółka z o.o., z siedzibą na ul. Świeradowskej 47, 02-662 w Warszawie, posiadająca NIP : 521 36 90 132, REGON: 360865540
 2. Zajęcia– wszelkie zajęcia prowadzone przez Organizatora np. półkolonie, urodziny, zajęcia pozalekcyjne, turnieje szachowe, pokazy, warsztaty, imprezy okolicznościowe oraz inne niewymienione.
 3. Uczestnik – niepełnoletnia osoba zgłoszona na Zajęcia przez Opiekuna.
 4. Opiekun – rodzic lub inny opiekun prawny Uczestnika Zajęć lub też osoba przez nich uprawniona.
 5. Prowadzący – osoba prowadząca Zajęcia.
 6. Regulamin– regulamin świadczenia usług przez Organizatora. Regulamin obowiązuje uczestników oraz organizatorów w momencie świadczenia usługi.

II Zgłoszenie

1.Dorosły lub Opiekun, poprzez:
a) wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku lub;
b)  wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
Wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Przetwarzane są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie przez Dorosłego lub Opiekuna. Fenomeno spółka z o.o. informuje, iż Dorosły lub Opiekun nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przyjęcie na Zajęcia oraz prawidłowe świadczenia na jego rzecz usług określonych w Regulaminie. Dane nie są gromadzone przez Organizatora, a jedynie wykorzystywane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług.
2.Dorosły lub Opiekun jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i aktualnych danych i informacji potrzebnych do przeprowadzania usługi, w postaci Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku lub innych dokumentów wymaganych przez organizatora takich jak formularze zgłoszeniowe, oświadczenia itp.
3.Zapisanie się Uczestnika przez Opiekuna na Zajęcia jest równoznaczne ze zgodą na udział we wszystkich zajęciach, a podczas Ferii i Wakacji Małego Geniusza również zgodę na wycieczkę poza teren placówki.
4. Opiekun ma prawo wskazać osoby uprawnione do odbioru dziecka podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
5. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest:

 • uzupełnienie w zależności od rodzaju zajęć: Karty Uczestnika (Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku), formularza zgłoszenia lub podanie danych niezbędnych do zapisu;
 • akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Dorosłego lub Opiekuna.
 1. W dokumentach uczestnika, o których mowa w pkt. 1a-b Regulaminu Opiekun zobowiązany jest :
 • wskazać osoby inne niż Opiekun , które będą uprawnione do odbioru Uczestnika z Zajęć, bądź też wyrazić zgodę i wziąć odpowiedzialność za samodzielny powrót Uczestnika do miejsca zamieszkania;
 • poinformować o ewentualnych dolegliwościach i chorobach Uczestnika oraz jego specjalnych potrzebach;
 • podać swój aktualny numer telefonu oraz e-mail.

7.Opiekun zapisujący dziecko na Zajęcia otrzymuje od organizatora w formie mailowej informacje dotyczące dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka na Zajęcia. Ich wypełnienie i dostarczenie jest obowiązkiem Opiekuna. Nieprzekazanie wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na Zajęcia.

 

III Prawa i obowiązki Uczestnika:

1.Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do:

 • bezwzględnego stosowania się do poleceń Prowadzącego;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
 • szanowania cudzej własności (w tym mienia szkoły oraz innych miejsc, na terenie których odbywają się zajęcia);
 • nieopuszczania miejsca prowadzenia zajęć bez zgody i wiedzy Prowadzącego;
 • dbania o zdrowie swoje i innych – na zajęcia nie przychodzimy chorzy, aby nie zarażać innych uczestników;
 • zmiany obuwia w miejscu odbywania się Zajęć.
 1. Każdy Uczestnik Zajęć ma prawo do :
 • aktywnego uczestniczenia we wszystkich Zajęciach przewidzianych w programie;
 • w przypadku Ferii oraz Wakacji Małego Geniusza do trzech posiłków w ciągu dnia (drugie śniadanie, obiad, przekąska);
 • korzystania z wiedzy i doświadczenia Prowadzących Zajęcia.

IV Udział w Zajęciach i ich organizacja

 1. Uczestnikiem Zajęć mogą być dzieci w wieku określonym przez Organizatora na poszczególne Zajęcia.
 2. Dorośli lub Opiekunowie Uczestników oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego wzięcia udziału w Zajęciach.
 3. W godzinach trwania zajęć Prowadzący mogą organizować czas dzieciom na świeżym powietrzu.
 4. Organizator może dokonywać przesunąć w programie półkolonii lub w wyjątkowej sytuacji nie dającej się przewidzieć takiej jak np. choroba prowadzącego zamienić zajęcia w grafiku na inne o podobnej atracyjności.
 5. Organizator podczas Ferii oraz Wakacji Małego Geniusza zapewnia wyżywienie w trakcie zajęć. Spożywanie innego jedzenia niż te, którego zapewnia Organizator odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Opiekunów. W takim wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dolegliwości pokarmowe dziecka.
 6. W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez Uczestnika Zajęć Organizator powiadamia o tym fakcie Opiekuna. W takim przypadku Opiekun będzie proszony o odebranie Uczestnika przed upływem czasu zajęć. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin uczestnictwa może zostać usunięty z Zajęć, co oznacza, że nie będzie mógł brać udziału w kolejnych dniach półkolonii. Organizator nie zwraca należności za niewykorzystaną część Zajęć.
 7. Rodzic zapisujący dziecko oświadcza, że jest ono całkowicie samodzielne i nie wymaga pomocy w zakresie karmienia, korzystania z toalety oraz ubierania się.
 8. Rodzic zapisujący dziecko oświadcza, że dziecko nie posiada dysfunkcji zdrowotnych oraz psychicznych stanowiących przeciwwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach, a także że poziom umiejętności społecznych dziecka jest wystarczający do uczestniczenia w zajęciach grupowych. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, który nie dostosowuje się do ogólnie przyjętych norm społecznych oraz dobrego zachowania.
 9. Ze względu na brak odpowiednich warunków wynikających z liczebności grup i przeszkolenia kadry, organizator informuje, że nie umożliwia uczestniczenia w półkoloniach dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi (m.in. Zespołem Aspergera, Tourette’a i innymi). Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, jeśli nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki wynikającej ze zwiększonych potrzeb dziecka.
 10. Warunkiem udziału w zajęciach jest stan zdrowia niestanowiący zagrożenia dla pozostałych Uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z zajęć Uczestników z objawami choroby zakaźnej.
 11. Opiekun i Uczestnik zajęć akceptują niżej wymienione formy kar i nagród stosowane podczas Zajęć.
 12. a) Kary:
 • upomnienie słowne dziecka na osobności;
 • upomnienie słowne dziecka przy grupie;
 • upomnienie słowne dziecka przy rodzicach;
 • wyłączenie dziecka z zabawy;
 • dziecko nie otrzymuje nagrody.
 1. b) Nagrody:
 • pochwalenie słowne dziecka na osobności;
 • pochwalenie słowne dziecka przy grupie;
 • pochwalenie słowne dziecka przy rodzicach;
 • drobne nagrody np. słodycze.

V Wizerunek

 1. Dorosły lub Opiekun wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć Prowadzący, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora robiła zdjęcia, filmy Uczestnikom Zajęć celem przekazania materiału zdjęciowego firmie współfinansującej pobyt Uczestnika na półkolonii oraz przekazania uczestnikom w formie analogowej.
 2. W przypadku braku zgody Dorosły lub Opiekun jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć.

VI Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do Uczestników Zajęć przez innych Uczestników, jak również za rzeczy zagubione w czasie trwania Zajęć.
 2. Opiekun lub Dorosły wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Prowadzącego lub osobę upoważnioną w razie zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika.

 

VIII Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu realizacji Umowy, spełniania wymogów nałożonych na organizatorów półkolonii przez aktualne przepisy prawa, zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania na półkolonii oraz w celu informowania o zapisach na zajęcia
 3. Korzystający z usługi wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez administratora, odbiorców i podmioty przetwarzające dla wyżej wymienionych celów.
 4. Korzystającym z usługi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Pozostałe warunki przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności(hiperłącze do: https://malygeniusz.org/polityka-prywatnosci/) Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na zasady zawarte w Polityce Prywatności.

IX Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn takich jak choroba prowadzącego lub siła wyższa. Zmiany te dotyczyć mogą rodzaju prowadzonych zajęć lub ich terminu. Zajęcia, które się nie odbyły, zostają przesunięte na inny termin lub zrekompensowane uczestnikom innymi zajęciami.