Polityka prywatności usług świadczonych przez Fenomeno sp. z o.o. pod marką Mały Geniusz

1.Administratorem danych osobowych jest: Fenomeno sp. z o.o., NIP: 521 36 90 132, REGON: 360865540 zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550399.

2.Administrator przykłada wielką wagę do kwestii zachowania prywatności osób korzystających ze świadczonych usług takich jak m.in. półkolonie letnie i zimowe, warsztaty, zajęcia, eventy dla dzieci i dorosłych.

3.Administrator dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne, stosując w tym celu rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające zachowanie poufności.

4.Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o osobach korzystających z usług do niezbędnego minimum potrzebnego do zaoferowania wysokiego  poziomu świadczonych usług i spełnienia wymogów ustawowych.

5.Dane osobowe osób korzystających z usług są dostępne bezpośrednio wyłącznie dla uprawnionych pracowników i osób zajmujących się obsługą. Osoby te są zobowiązane do zachowania przechowywanych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

6.Administrator na stronie www.malygeniusz.org wykorzystuje pliki cookies służące do identyfikacji użytkownika do celów statystycznych i optymalizacji strony internetowej. Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Jeśli użytkownik zdecyduje się pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na ich pobieranie.

7.W związku z realizacją usług dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom (’odbiorcom danych’) takim jak firmy świadczące usługi teleinformatyczne – dostawca klienta pocztowego, podmioty świadczące usługi przechowywania danych, podmioty świadczące usługi analizy i przygotowania statystyk dla strony internetowej czy dostawcy programów do email marketingu. Każdy z podmiotów współpracujących z Administratorem daje gwarancję, że stosuje odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo danych.

8.Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Administratora. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług.

9.Dane osobowe są przechowywane przez cały okres korzystania z usługi. Po zakończeniu usługi dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

10.Prawa Usługobiorców i Użytkowników w zakresie danych osobowych:

– Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich przekazania informacji wskazanych w Art.15 ust.1 lit.a-h RODO.

– Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

– Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zawartych w Art. 17 ust.1 lit. a-f RODO

– Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych z Art. 18 ust.1 lit. a-d RODO.

– Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

– Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

11.Kontakt w sprawie danych jest możliwy za pośrednictwem e-maila: zapisy@malygeniusz.org

12.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie. Osoby korzystające z usług obowiązuje aktualna polityka prywatności. Użytkownik, który nie zgadza się z obowiązującą Polityką Prywatności powinien zgłosić rezygnację z korzystania z usługi Administratorowi.

 

Data ostatniej aktualizacji:03.10.2018r.